Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС.

Договор с изх. № 03-08-27/10.07.2020 г. с предмет „Предоставяне на  фиксирани телефонни услуги” .

(Договорът е публикуван в профила на купувача на 24.07.2020 г.)

Договор с изх. № 03-08-21/01.07.2020 г. с предмет „Предоставяне на мобилни телефонни услуги”.

(Договорът е публикуван в профила на купувача на 24.07.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № РД-07-92/14.04.2020 г. на Председателя на КРС, във връзка с разглеждане и оценка на постъпилите оферти с оглед избор на изпълнител за сключване на договори с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС”  .

(Публикувано в профила на купувача на 09.06.2020 г. )

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС“ е удължен до 27.05.2020 г., 17:30 часа.

 Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 28.05.2020 г. от 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

 (Публикувано на 21.05.2020 г.)

 На основание § 18 във връзка с § 13 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 09.04.2020 г.) и във връзка с Методически указания Рег. №№ МУ-4/09.04.2020 г. и МУ-7/22.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки, срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Предоставяне на обществени телефонни услуги при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на КРС; Обособена позиция 2: Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на КРС” е удължен до 18.05.2020 г., 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 19.05.2020 г. от 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 23.04.2020 г.)

ОБЯВА

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6. Крайният срок за подаване на оферти е 13 април, 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите ще бъде на 14 април от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

(Публикувано на 20.03.2020 г.)