Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: "Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2019 г."

 
(Публикувано в Профила на купувача на 20.07.2020 г.)
 

Протокол от дейността на комисията по разглеждане и оценка на постъпила оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: "Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2019 г."

(Публикуванo в Профила на купувача на 21.04.2020 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2019 г.” е удължен до 16.03.2020 г., 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 17.03.2020 г. от 16:30 часа, в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано в Профила на купувача на 10.03.2020 г.)

Разяснение по постъпило писмено запитване

(Публикувано в Профила на купувача на 26.02.2020 г.)

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 05.03.2020 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 06.03.2020 г. от 16:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 20.02.2020 г.)