Търсене в сайта

С решение № 49 от 06.02.2020 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на Техническите изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и съоръженията, свързани с тях.

Проектът е приет с Решение № 49 на КРС от 06.02.2020 г. и е разработен на основание чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

 Мотиви за изготвяне на проекта

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.03.2020 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg