Търсене в сайта

Относно становище на КРС по дефинициите на §1, т. 28, т. 29, т. 30 и т. 31 от Допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги

На свое заседание на 12.12.2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) разгледа писмо от пощенски оператор, с което се иска от КРС да даде становище по следните въпроси:

  1. Дефинициите на §1, т. 28, т. 30 и т. 31 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закон за пощенските услуги (ЗПУ) с цел разграничаване на хипотезите;
  2. Дефиницията на §1, т. 29 от ДР на ЗПУ в частта „…по уточнен маршрут и график в няколко населени места…“, какво точно означава това;
  3. При положение, че “Мобилна пощенска станция“, може да има само там, където пощенския оператор няма „стационарни пощенски станции“ (арг. §1, т. 29 от ДР на ЗПУ), то допустимо ли е съгласно ЗПУ, услугата „Пощенски паричен превод“ да се предоставя в/чрез "Мобилна пощенска станция" в населени места, където пощенския оператор има само „пощенски агентства“ и/или „изнесени пощенски гишета“.

Във връзка с горепосоченото писмо, КРС изразява следното становище, подкрепено и от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

 

  1. По отношение на въпроса по т.1 от писмото.

Съгласно §1, т. 28 от ДР на ЗПУ, „Стационарна пощенска станция“ е основен елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелни помещения, където чрез технологично свързани помежду си работни места, от длъжностни лица на пощенски оператор се извършват пощенски услуги и други търговски дейности. Според §1, т. 30 от ДР на ЗПУ „Пощенско агентство“ е елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелно помещение, където пощенски оператор извършва пощенски услуги. Разпоредбата на §1, т. 31 от ДР на ЗПУ, предвижда, че „Изнесено пощенско гише“ е организирано работно място за извършване на пощенски услуги в помещение, където се предлагат и друг вид обществени услуги. Правото за извършване на пощенски услуги се предоставя въз основа на договор с пощенски оператор.

С оглед на горното, Стационарна пощенска станция представлява недвижим имот/сграда/етаж от сграда, в който са разположени помещения със съответните работни места за служителите на оператора, където се извършват не само пощенски, но и други видове търговки дейности. Пощенското агентство е само помещение в недвижим имот/сграда/етаж от сграда, в което се предоставят единствено пощенски услуги. Изнесеното пощенско гише е само работно място в помещение, находящо се в недвижим имот/сграда/етаж от сграда, в което помещение се предлагат не само пощенски, но и друг вид обществени услуги.

 

  1. По отношение на въпроса по т. 2 от писмото.

Съгласно §1, т. 29 от ДР на ЗПУ „Мобилна пощенска станция“ е елемент на пощенските мрежи, организиран в помещения на специализирани транспортни средства, където длъжностни лица на пощенски оператор извършват пощенски услуги по уточнен маршрут и график в няколко населени места без стационарни пощенски станции. Изразът в края на изречението на §1, т. 29 от ДР на ЗПУ „…по уточнен маршрут и график в няколко населени места…“, означава утвърдена съобразно вътрешната организация на работа на оператора схема, която включва: маршрут, по който ще се движи мобилната станция, конкретните населени места, в които ще спре, за да бъдат предоставени пощенските услуги и график, включващ времето (ден, час) на посещенията в тези места, през което ще бъдат извършени въпросните услуги . Графикът следва да бъде публично оповестен от оператора на достъпно за потребителите място и публикуван на страницата му в интернет.

 

  1. По отношение на въпроса по т.3 от писмото.

Според §1, т. 9 от ДР на ЗПУ, „Пощенски паричен превод“ (ППП) е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на лицензиран за нея пощенски оператор подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка. Съгласно §1, т. 4 от ДР на ЗПУ, „Точка за достъп“ е стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и пощенските парични преводи, както и пощенски кутии и други устройства за обществено ползване, поставени на достъпни за подателите места. Разпоредбата на §1, т. 29 от ДР на ЗПУ, предвижда че „Мобилна пощенска станция“, може да има само там, където пощенския оператор няма „стационарни пощенски станции“. Следователно няма законова пречка, услугата ППП да се предоставя в/чрез „Мобилна пощенска станция“ в населени места, където пощенския оператор има само „пощенски агентства“ и/или „изнесени пощенски гишета“, тъй като в ЗПУ няма изрична правна норма, която да забранява това. Услугата трябва да се предоставя в съответствие с легалната дефиниция за „пощенски паричен превод” в ДР на ЗПУ и при спазване изискванията на другите приложими нормативни актове (данъчното законодателство и др.)