Със свои решения №№ 476 и 477 от 19.12.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проекти на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга и на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свои Решения №№ 476 и 477 от 19.12.2019 г., прие проекти на Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цената на универсалната пощенска услуга (Наредбата) и на Методика за определяне на достъпността на цената на универсалната пощенска услуга (Методиката). Изготвени са частична предварителна оценка на Наредбата и частична предварителна оценка на Методиката, по които има становище на дирекция "Модернизация на администрацията" към МС. Мотиви за изготвяне на Наредбата и Мотиви за изготвяне на Методиката.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проектите в срок до 22.01.2020 г. на адрес: гр. София, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.