Покана за участие в поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл”

Договор с изх. №03-08-116/13.12.2019 г. сключен между КРС и "ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП ЛИМИТЕД- КЛОНБЪЛГАРИЯ" КЧТ.

(Публикувано на 10.01.2020 г.)

Протокол от дейността на комисията.

(Публикувано на 10.12.2019 г.)

Покана за участие в поръчка с предмет: „Техническа поддръжка на стандартен базов софтуер на Оракъл

Срокът за подаване на оферта е до 02.12.2019 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертата ще се извърши в 10:00 часа. на 03.12.2019 г. в сградата на КРС, ул. Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“. 

(Поканата е публикувана в профилa на купувача на 26.11.2019 г.).