С решение № 420 от 07.11.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Общи правила за приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки от пощенските оператори

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 420 от 07.11.2019 г., прие Проект на Общи правила за приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки от пощенските оператори. Правилата са разработени в изпълнение на чл. 15,  ал. 1, т. 23  от Закона за пощенските услуги. Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.12.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.