С решение № 405 от 31.10.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.)

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 405 от 31.10.2019 г., прие проект на решение за изменение и допълнение на Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения (обн. ДВ, бр. 24 от 2008 г.). Проектът на решение е приет на основание чл. 73 от Закона за електронните съобщения. Мотиви за изготвяне на проекта.

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 9.12.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.