Документация за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”

 
 
(Публикувано на 09.01.2020 г.)
 
С Решение № 460/03.12.2019 г. на КРС e определен изпълнител в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години“:
 
(Публикувано на 03.12.2019 г.)
 
Отварянето на ценовото предложение по реда на чл. 57 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 29.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.
(Публикувано в Профила на купувача на 26.11.2019 г.)
 
КРС удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”.
Крайният срок за подаване на оферти е 20.11.2019 г., 17:30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 21.11.2019 г. от 14:00 ч.

(Публикувано в Профила на купувача на 15.11.2019 г.)

 
ЕЕДОП – pdf 
ЕЕДОП – word
ЕЕДОП – xml 
 
 

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
Крайният срок за подаване на оферти е 13.11.2019 г., 17:30 ч.
 
Отварянето на офертите по реда на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 14.11.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
(Публикувано на 21.10.2019 г.)