Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: Доставка на автомобил за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията

Договор с изх. № 03-08-93/20.11.2019 г., сключен между КРС и „ЕУРАТЕК АУТО” ООД, с предмет: „Доставка на автомобил за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

(Публикувано на 04.12.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията по поръчка с предмет: „Доставка на автомобил за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

 

(Протоколът е публикуван на 08.11.2019 г.)

 

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Доставка на автомобил за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията” е удължен до 04.11.2019 г., 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 05.11.2019 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 31.10.2019 г.)

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 30.10.2019 г., 17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще се извърши на 31.10.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 18.10.2019 г.)