КРС открива процедура за сключване на договор с предмет: „Разработване на Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис” за изпълнение на проект по ОПАК

 

    Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за събиране и разглеждане на оферти за сключване на договор с предмет: „Разработване на Вътрешни правила за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с универсален електронен подписсъгласно дейност № 6 от Приложение ІІ към договор № А09-31-114-С/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект по оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейския социален фонд.” 

   

    Указанията за кандидатите са разписани в документация.

 

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч. в деловодството на КРС на адрес:

София, ул. ”Гурко” № 6, стая 201, в срок до 30.09.2009 г.

 

Лица за доп. информация и въпроси:

Петко Буков – Комисия за регулиране на съобщенията,ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 2742, e-mail: pboukov@crc.bg;

Боян Цветков – Комисия за регулиране на съобщенията,ул. “Гурко” № 6, тел.: 949 2249, e-mail: btsvetkov@crc.bg.