Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от ЗОП относно предоставяне на предложения за индикативна цена за проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години

 

Резултати от проведени пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП:

 

В срока предоставен от Възложителя, e полученo следните индикативно предложение: 

 

  1. Индикативно предложение от „Делойт Одит” ООД (вх. № 12-00-2762/30.09.2019 г.) ;

 

(Публикувано в Профилa на купувача на 07.10.2019 г.)

Покана за пазарни консултации

Приложение № 1: Примерна техническа спецификация;

Приложение № 2: Образец на Индикативно предложение за цена за изпълнение.

 

Индикативните предложения се приемат в деловодството на КРС, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. 

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 30.09.2019 г., 17:30 ч.

 

(Публикувано в Профилa на купувача на 10.09.2019 г.)