Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6”

Обявление за възложена/прекратена поръчка

С Решение № 432/14.11.2019г.  Комисията за регулиране на съобщенията  прекрати процедура с предмет: „Ремонт в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;
  2. Утвърден протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП.

(Публикувано на 15.11.2019 г.)

 

Разяснениe по постъпило искане

(Публикувано на 24.09.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 7 октомври 2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 8 октомври 2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 05.09.2019 г.)