Документация за участие в процедура с предмет: „Хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”.

Договор с изх. № 03-08-91/18.11.2019 г. сключен между КРС и „БОРИВАН” ООД.

(Протоколът е публикуван на 26.11.2019 г.)

 

Протокол от дейността на комисията по поръчка с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване на сградния фонд на Комисията за регулиране на съобщенията”

(Протоколът е публикуван на 18.10.2019 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, КРС удължава срока за получаване на оферти по поръчка: „Хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”. Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 30.09.2019 г.

Публичното отваряне на офертите ще се състои на 01.10.2019 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

За допълнителна информация се обръщайте към:

Детелина Василева  –  КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2979; e-mail: dvasileva@crc.bg.

 

„Документация за участие в процедура с предмет: „Хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”. 

„Обява” 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 09.09.2019 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 10.09.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6.“

(Публикувана в Профил на купувача на 23.08.2019 г.)