„Документация за участие в процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС”

Договор с изх. № 03-08-65/17.10.2019 г., сключен между КРС и "МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН" ООД

(Публикувано в Профила на купувача на 21.10.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията по поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

(Публикувано в Профила на купувача на 01.10.2019 г. )

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти по процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС”. Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6 в срок до 16.09.2019г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите ще бъде на 17.09.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Детелина Василева  –  КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2979; e-mail: dvasileva@crc.bg
 
(Публикувано в Профила на купувача на 02.09.2019 г. )

Документация за участие в процедура с предмет: „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 29.08.2019 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 30.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6.“

(Публикувано в Профила на купувача на 19.08.2019 г.)