Търсене в сайта

Покана за участие в процедура с предмет: „Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг ”

Техническо обслужване на антенни мачти на мобилни станции за радиомониторинг ” 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 28.08.2019 г.

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 16.08.2019 г.)