Търсене в сайта

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: "Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС с 14 обособени позиции"

Информация при производство при обжалване

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договор по Позиция 1 с изх. № 03-08-03/27.01.2020 г. сключен между КРС и „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП” ООД, с предмет: „24-часова въоръжена физическа охрана на сградата на КРС на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, гр. София

 (Публикувано на 17.02.2020 г.)

1.Договор по Позиция 2 с изх. № 03-08-73/08.11.2019 г. сключен между КРС и „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД, с предмет: „Охранителни дейности и техническо обслужване на сигнално-охранителна техника и системи за пожароизвестяване на недвижими обекти на КРС в  гр. София”

2.Договор по Позиция 3 с изх. № 03-08-80/08.11.2019г. сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас”

3.Договор по Позиция 4 с изх. № 03-08-76/08.11.2019 г. сключен между КРС и  „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. Благоевград”

4.Договор по Позиция 5 с изх. № 03-08-83/08.11.2019 г., сключен между КРС и  „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. Видин”

5.Договор по Позиция 6 с изх. № 03-08-86/08.11.2019 г., сключен между КРС и „СЕКЮРИТИ ХАСКОВО СОТ” ООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Сталево, общ. Димитровград”

6.Договор по Позиция 7 с изх. № 03-08-82/08.11.2019 г., сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД,  с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол”

7.Договор по Позиция 8 с изх. № 03-08-84/08.11.2019 г., сключен между КРС и  с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се до с.Черногорово, обл. Пазарджик”

8.Договор по Позиция 9 с изх. № 03-08-77/08.11.2019 г., сключен между КРС и „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в гр. Пловдив, обл. Пловдив“

9.Договор по Позиция 10 с изх. № 03-08-74/08.11.2019 г., сключен между КРС и „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в гр. Варна, обл. Варна“

10.Договор по Позиция 11 с изх. № 03-08-75/08.11.2019 г., сключен между КРС и „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Работни помещения на Териториално звено „В. Търново”, находящ се в гр. Велико Търново“ 

11.Договор по Позиция 12 с изх. № 03-08-81/08.11.2019 г., сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обекти на КРС в гр. Враца“

12.Договор по Позиция 13 с изх. № 03-08-79/08.11.2019 г., сключен между КРС и „ВИП СЕКЮРИТИ” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, обл. Разград“

13.Договор по Позиция 14 с изх. № 03-08-78/08.11.2019 г., сключен между КРС и „СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА” ЕООД с предмет: „24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в с. Тодорово, обл. Плевен“

 (Публикувано на 05.12.2019 г.)

С Решение на КРС № 382/17.10.2019 г. са определени изпълнители по обособени позиции в процедура с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции".  Под посоченото съобщение за поръчката да бъдат публикувани и следните документи:

 

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП;
  2. Утвърден протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП;
  3. Протокол 2 от дейността на комисията;
  4. Протокол  3 от дейността на комисията.

(Публикувано на 18.10.2019 г.)

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции“, ще се извърши на 8 октомври 2019 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикуванo на 01.10.2019 г.)

Протокол № 1 от дейността на комисията по обществена поръчка с предмет: „Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции“

(Публикуванo на 13.09.2019 г.)

Разяснения по постъпило искане

(Публикувано на 14.08.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: "Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС с 14 обособени позиции"

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП- word

ЕЕДОП- xml

Обявление

Решение за откриване на процедура публично състезание с предмет: "Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС с 14 обособени позиции"

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 2 септември 2019 г. в 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 3 септември 2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 06.08.2019 г.)