Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 3

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 4

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 5

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция  6

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 7

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 8

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 9

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 10

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Публикувано на 16.12.2019 г.)

С Решение на КРС № 366/10.10.2019 г. за изпълнители в процедура с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево” са определени по позиции, както следва:

 1. По позиция I. Обект „Благоевград“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 2. По позиция II. Обект „Враца“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 3. По позиция III. Обект „Видин“ : „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 4. По позиция IV. Обект „Леденик“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 5. По позиция V. Обект „Сталево“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 6. По позиция VI. Обект „Варна“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 7. По позиция VII. Обект „София-1“: „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД;
 8. По позиция VIII. Обект „София-2“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 9. По позиция IX. Обект „София-3“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 10. По позиция X. Обект „Бургас“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД;
 11. По позиция XI. Обект „Ботево“: „ЛИМЕС-Б“ ООД.
 
(Публикувано на 14.10.2019 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево” ще се извърши на 30.09.2019.2019 г., в 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 24.09.2019 г.)

Протокол № 1 от дейността на комисията по процедура публично състезание за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”

(Протоколът е публикуван на 10.09.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 часа в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 29 август 2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 30 август 2019г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 29.07.2019 г.)