Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6” 

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“ 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 14 август 2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 15 август 2019г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 10.07.2019 г.)