Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“

 Обявление за възложена/прекратена поръчка

С Решение № 321 от 22.08.2019 г.  Комисията за регулиране на съобщенията  прекрати процедура с предмет: „Ремонт в сградата на Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.

  1. Окончателен доклад за дейността на комисията по ЗОП
  2. Утвърден протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП

(Публикувано на 23.08.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6” 

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6“ 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 14 август 2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 15 август 2019г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 10.07.2019 г.)