Документация за участие в открита процедура с предмет: "Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори"

Разяснения по постъпило искане

(Публикувано на 13.08.2019 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 19.08.2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 20.08.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6

(Публикувано на 12.07.2019 г.)