Документация за участие в открита процедура с предмет: "Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори"

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация 

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка позиция 1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по позиция 2

Договор с изх. № 03-08-68/21.10.2019 г., сключен между КРС и “Сиском Инженеринг“ АД, с предмет: „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг”
(Публикувано на 14.11.2019 г.)
 
(Публикувано на 14.11.2019 г.)
 
С Решение на КРС № 349/20.09.2019 г. за изпълнител по Позиция 1 и Позиция 2 от процедура с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: „Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“;  Позиция 2: „Доставка на спектрални анализатори"" е определено СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД.

(Публикувано на 20.09.2019 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори“ ще се извърши на 11.09.2019 г., в 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 05.09.2019 г.)

КРС удължава срока за участие по Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“; от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг“; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори.

Крайният срок за подаване на оферти е 03.09.2019 г., 17:30 ч.

Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 04.09.2019 г. от 14:00 ч.

(Публикувано на 26.08.2019 г.)

 

Разяснения по постъпило искане

(Публикувано на 13.08.2019 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: Доставка на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Доставка на измервателна апаратура за станции за радиомониторинг от Националната система за радиомониторинг; Позиция 2: Доставка на спектрални анализатори 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 19.08.2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 20.08.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6

(Публикувано на 12.07.2019 г.)