Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.

 
(Публикувано на 17.12.2019 г.)
 
С Решение № 381/17.10.2019 г. на КРС е определен изпълнител в процедура с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.“.  
 
 
 
(Публикувано на 18.10.2019 г.)

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.” ще се извърши на 07.10.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 02.10.2019 г.)

Протокол № 1 от дейността на комисията по обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.”

(Публикувано на 16.09.2019 г.)

КРС удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.”.

Крайният срок за подаване на оферти е 26.08.2019 г., 17:30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 27.08.2019 г. от 14:00 ч.

(Публикувано на 12.08.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Обявление

Решение за откриване на процедура с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2020 г.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 08.08.2019 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 09.08.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 09.07.2019 г.)