С Решение № 243 от 21 юни 2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията приключи процедурата по обществени консултации, открита с Решение № 193 от 9 май 2019 г. и одобри проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), със свое Решение 243 от 21 юни 2019 г., приключи процедурата по обществени консултации, открита с Решение № 193 от 9 май 2019 г. и одобри внесения от „Българска телекомуникационна компания” ЕАД (БТК) проект на изменение на Типово предложение за взаимно свързване без забележки.

Няма постъпили становища от заинтересовани страни.