Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: „Осигуряване на съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри” и портал за електронни административни услуги на КРС

Договор с изх. № 03-08-35/19.07.2019 г. сключен между КРС и  „Технологика” ЕАД, с предмет: "Осигуряване на съпровод на информационна система "Лицензиране и регистри" и портал за електронни административни услуги на КРС

(Публикувано на 14.08.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти за участие в поръчка с предмет: „Осигуряване на съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портал за електронни административни услуги на КРС“

(Публикувано на 19.07.2019 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Осигуряване на съпровод на информационна система „Лицензиране и регистри“ и портал за електронни административни услуги на КРС“ е удължен до 11.07.2019 г., 17:30 часа.

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 12.07.2019 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано на 08.07.2019 г.)

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 04.07.2019 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 05.07.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” №6.

(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 24.06.2019 г.)