ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, С ТОПЛОНОСИТЕЛ ЗА ГОРЕЩА ВОДА, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ № 69, ГР. СОФИЯ”"