ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, С ТОПЛОНОСИТЕЛ ЗА ГОРЕЩА ВОДА, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“ № 69, ГР. СОФИЯ”"

Договор с изх. № 03-08-50/03.09.2019 г., сключен между КРС и „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход № 69“, гр. София”

(Договорът е публикуван в профила на купувача на 17.09.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията по разглеждане и оценка на постъпила оферта за избор на изпълнител по поръчка с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход № 69“, гр. София”

(Протоколът е публикуван в профила на купувача на 06.08.2019 г.)

Покана по реда на чл. 191 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на топлоенергия за административна сграда с топлоносител за гореща вода, находяща се на бул. „Шипченски проход“ № 69, гр. София”

Срокът за подаване на оферти е до 28.06.2019  г.

Публичното отваряне на оферти ще се извърши в 14:30 часа. на 01.07.2019 г. 

(Поканата е публикувана в профилa на купувача на 12.06.2019 г.)