Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена за „Профилактика на обекти на Комисията за регулиране на съобщенията при самостоятелно обособени позиции”

Постъпило индикативно предлложение от " ЛИМЕС- Б" ООД (Писмо Вх. № 14-01-54/17.06.2019 г. 
 
Индикативните предложения ще се приемат в деловодството на КРС, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. Краен срок за подаване – 17.06.2019 г.
 
(Публикувано в Профил на купувача на 28.05.2019 г.)