„Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: Пълно автокаско на 35 броя МПС; Позиция 2: Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция 3: Застраховане на сградите на КРС; Позиция 4: Групова застраховка „Злополука”; Позиция 5: Застраховка „Гражданска отговорност” на 35 броя МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС””

 

 
 
(Договорите са публикувани в Профила на купувача на 13.09.2019 г.)
 
 
(Договорите са публикувани в Профила на купувача на 11.09.2019 г.)
 
„Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І. Пълно автокаско на 35 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС; Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 35 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”
 
(Протоколът е публикуван в Профила на купувача на 23.07.2019 г.);
 
„На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки КРС удължава срока за получаване на оферти по позиция III. „Застраховане на сградите на КРС” и по позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС от поръчка с предмет: „Застраховка на имущество и служители на КРС при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция І. Пълно автокаско на 35 бр. МПС; Позиция ІІ. Застраховка на измервателна апаратура, мачти, антенно-фидерни устройства и принадлежащи към тях компоненти, както и на допълнително монтирано оборудване на 9 броя специализирани автомобили, собственост на КРС; Позиция ІІІ. Застраховане на сградите на КРС; Позиция ІV. Групова застраховка „Злополука” на служители на КРС; Позиция V. Застраховка „Гражданска отговорност” на 35 бр. МПС и застраховка „Злополука” на водача и пътниците в МПС”“.
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на КРС, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
Крайният срок за подаване на оферти по Позиции III и ІV се удължава до 13.06.2019 г.
Публичното отваряне на офертите по позиции III и IV ще се състои на 14.06.2019 г. от 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Красимир Василев  –  КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2776; e-mail: kvassilev@crc.bg
 
(Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
 
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 06.06.2019 г., 17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще се извърши на 07.06.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 10.05.2019 г.)