Комисията за регулиране на съобщенията прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 178 от 24.04.2019 г., прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр. № 36 от 03.05.2019 г.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Становища постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „А1 България” ЕАД;

- „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД;

- „Теленор България“ ЕАД.