Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции“

Комисията за регулиране на съобщенията прекратява процедура с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции”, поради възникнала необходимост от извършване на промени в условията на обявената поръчка.

(Публикувана в Профил на купувача на 05.06.2019 г.)

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Охранителни дейности и абонаментно-техническо обслужване на охранителни системи в обекти на КРС при 14 обособени позиции“ 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „ Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 20.05.2019 г., 17:30 часа.

(Поканата е публикувана в Профил на купувача на 23.04.2019 г.)