Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена за доставка на спектрални анализатори

 Резултати от проведени пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП:
(Публикувано в Профил на купувача на 10.05.2019 г.)
 
Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена за доставка на спектрални анализатори.
Индикативните предложения ще се приемат в деловодството на КРС, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. За час на получаване се приема часът, отбелязан при издаване на входящ номер. Краен срок за подаване – 03.05.2019 г.
 
(Публикувано в Профил на купувача на 19.04.2019 г.)