Документация за участие в процедура с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; Позиция № 2: Доставка на канцеларски материали; Позиция № 3: Доставка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция № 4: Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС

Договор с изх. № 03-08-36/19.07.2019 г. сключен между КРС и „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН” ООД, с предмет: доставка на канцеларски материали.

Договор с изх. № 03-08-37/19.07.2019 г., сключен между КРС и „ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС“ ЕООД, с предмет:  доставка на копирна хартия.

Договор с изх. № 03-08-38/19.07.2019 г. сключен между КРС и „ТОНЕР СЪПОРТ” ООД, с предмет: доставка на консумативи за копирна техника, мастиленоструйни и лазерни принтери.

(Публикувана в Профил на купувача на 26.07.2019 г.)
 
КРС прекратява възлагането на поръчка по позиция 4 "Доставка на канцеларски материали (запазена по вл.12, ал. 1, т. 1 от  ЗОП)", поради отказ на избрания за изпълнител. 
 
(Публикувана в Профил на купувача на 25.07.2019 г.)
 
 
(Публикувана в Профил на купувача на 24.06.2019 г.)
 
 
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) удължава срока за подаване на оферти за участие по Позиция № 4 „Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС” от  процедура с предмет: „Периодична доставка по заявка на канцеларски материали и консумативи при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция № 1: Доставка на копирна хартия; Позиция № 2: Доставка на канцеларски материали; Позиция № 3: Доставка на консумативи за мастиленоструйни и лазерни принтери; Позиция № 4: Доставка на канцеларски материали (запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП) за нуждите на КРС”. Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
Крайният срок за подаване на оферти по Позиця № 4 се удължава до 27.05.2019г., 17:30 часа.
Публичното отваряне на офертите по Позиция № 4 ще бъде на 28.05.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
За допълнителна информация се обръщайте към:
Детелина Василева  –  КРС, гр.София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, тел.: 02/ 949 2979 ; e-mail: dvasileva@crc.bg
(Публикувана в Профил на купувача на 17.05.2019 г.)
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Й. В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 15.05.2019 г.
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 16.05.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6.
(Обявата е публикувана в Профил на купувача на 19.04.2019 г.)