Документация за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”

Обявление за възложена/прекратена поръчка

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1  от Закона за обществените поръчки, с Решение № 226/18.06.2019 г. Комисия за регулиране на съобщенията прекратява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”.

Мотиви: С Решение № 158/12.04.2019 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Възложител) откри процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”.

Процедурата е открита на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като крайният срок, определен за получаване на оферти, е 10.06.2019 г.

В посочения срок не са постъпили оферти за участие в процедурата. Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато не е подадена нито една оферта.

В тази връзка КРС прекратява процедура с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”.

(Публикувано в Профила на купувача на 18.06.2019 г.)

„КРС удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години”.

Крайният срок за подаване на оферти е 10.06.2019 г. до 17:30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.06.2019 г. от 11:30 ч.

 (Публикувано в Профила на купувача на 21.05.2019 г.)

Документация за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проверка на Системата за определяне на разходите на "Българска Телекомуникационна Компания" ЕАД за 2016 и 2017 финансови години".

ЕЕДОП - pdf

ЕЕДОП - word

ЕЕДОП - xml

Решение за откриване на процедура публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД за 2016 и 2017 финансови години“.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 16.05.2019 г., 17:30 ч.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 17.05.2019 г. от 11:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

 (Публикувано в Профила на купувача на 18.04.2019 г.)