Документация за участие в процедура публично състезание с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията“

(Публикувано в Профила на купувача на 10.07.2019 г.)
 
(Публикувано в Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
С Решение на КРС № 212/06.06.2019  г. е определено за изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” дружеството „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  
(Публикувано в Профила на купувача на 10.06.2019 г.)
 
„Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин А-95Н и дизелово гориво) чрез карти за безналично плащане за автомобилите на Комисията за регулиране на съобщенията” ще се извърши на 22.05.2019 г., в 11:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6”.
(Публикувано в Профила на купувача на 17.05.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 07.05.2019 г.)
ЕЕДОП - pdf
ЕЕДОП - word
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Крайният срок за подаване на оферти е 23.04.2019 г., 17:30 часа.
Отварянето на офертите по реда на чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще се извърши на 24.04.2019 г. от 14:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
(Публикувано в Профила на купувача на 02.04.2019 г.)