Обява за събиране на оферти по поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.

Договор с изх. № 03-08-24/17.06.2019 г., сключен между КРС и "КПМГ Одит" ООД, с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.” 

(Публикувано в Профила на купувача на 15.07.2019 г.)

Протокол от дейността на комисията относно разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.” 

(Публикувано в Профила на купувача на 17.05.2019 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по процедурата с предмет: „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.” е удължен до 22.04.2019 г., 17:30 часа. Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 23.04.2019 г. от 10:30 часа, в сградата на КРС, ул. „Гурко” № 6.

(Публикувано в Профила на купувача на 18.04.2019 г.)

Разяснение по повод постъпило писмено запитване

(Публикувано в Профила на купувача на 09.04.2019 г.)

Обява

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 15.04.2019 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 16.04.2019 г. от 16:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.

(Обявата е публикувана в Профила на купувача на 29.03.2019 г.)