Търсене в сайта

Предоставяне на удостоверителни услуги и нормативна уредба

Доставчик на удостоверителни услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги.

Когато физическо или юридическо лице възнамерява да започне да предоставя удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги, уведомява КРС за намерението си за започване на дейност и заедно с уведомлението изпраща:

  • за квалифицирани удостоверителни услуги – доклад за оценяване на съответствието, издаден от акредитиран орган за оценяване на съответствието и план за осигуряване на непрекъснатост на обслужването, в случай на прекратяване на дейността си съгласно чл. 24, параграф 2, буква „и“ от Регламент (ЕС) № 910/2014.

КРС проверява дали доставчикът на удостоверителни услуги и предоставяните от него удостоверителни услуги отговарят на изискванията за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, определени в Регламент (ЕС) № 910/2014. При положителна оценка комисията предоставя квалифициран статут на доставчика на удостоверителни услуги и го вписва в националния доверителен списък. В този случай доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги може да започне да предоставя същите, след като квалифицираният статут е отбелязан в националния доверителен списък.

  • за неквалифицирани удостоверителни услуги – информация за предоставяните от доставчика неквалифицирани удостоверителни услуги. В този случай доставчикът може да започне да предоставя неквалифицирани удостоверителни услуги веднага след уведомяването.

Доставчиците на квалифицирани и неквалифицирани удостоверителни услуги са длъжни да изпълняват изискванията за сигурност, посочени в чл. 19 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Нормативните документи, регламентиращи дейността на КРС и на доставчиците на удостоверителни услуги, са следните:

Стандарти, стандартизационни документи, препоръки и ръководства в областта на електронните удостоверителни услуги – на Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI)  и препоръки и ръководства на Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ЕNISA).