С Решение № 114 от 18.03.2019 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 от 2015 г.), обнародвана в ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г.

      С Решение № 114 от 18.03.2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн., ДВ, бр. 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2012 г., бр. 28 от 2014 г. и бр. 91 от 2015 г.), обнародвана в ДВ бр. № 10 от 01.02.2019 г.

      Мотиви за изготвяне на проекта.

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 18.04.2019 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg