Покана за участие в процедура пряко договаряне с предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Обявление за възложена поръчка

Договор с изх. № 03-08-19/20.05.2019 г. сключен между КРС и  „КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД с предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите на КРС”

(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 06.06.2019 г. )

 С Решение на КРС № 179/24.04.2019г. е определено за изпълнител в процедура с предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията” дружеството „КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ“ ООД.
 (Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 25.04.2019 г. )
 
 
            Уважаеми участници, след извършения преглед за съответствие с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на участниците комисията по чл. 103 от ЗОП констатира, че всички подадени оферти за участие в процедурата съответстват на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, заложени в документацията на Възложителя. Информираме ви, че договарянето ще се проведе в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, етаж 4, на 04 април 2019г. в 14:00 часа. За участие в договарянето е необходимо да бъде осигурен надлежно упълномощен  представител.
Поредността на провеждане на преговорите ще бъде определена от комисията непосредствено преди провеждането им- в 13:30 часа, чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Жребият ще бъде проведен по следния начин:
1.Комисията ще подготви седем еднакви празни непрозрачни плика, бели листчета с изписани наименованията на седемте участника в публичния жребий и една кутия.
2.На заседанието председателят на комисията ще покаже на присъстващите представители на участниците седемте празни, непрозрачни плика и седемте листа с изписаните наименования на участниците.
3.След извършване на тези действия, председателят на комисията по ЗОП ще постави във всеки един от празните пликове по едно листче с изписаните наименования на участниците в жребия, след което пликовете ще бъдат залепени и поставени в кутията, като на всеки от участниците ще бъде предоставена възможност, ако има желание, да ги разбърка.
4.Председателят на комисията ще изтегли един по един пликовете и така ще бъде определена поредността на провеждане на преговорите с участниците.
            Редът за провеждане на преговорите е следният:
Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. При процедурата се провеждат преговори за определяне клаузите на договора.
            При преговорите законният представител на участника следва да представи документ за самоличност, а когато то ще се проведе с упълномощен представител - и изрично писмено пълномощно (оригинал или заверено копие).
(Публикувано в Профила на купувача на 27.03.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 11.03.2019 г.)
(Публикувано в Профила на купувача на 07.03.2019 г.)
ЕЕДОП - pdf
(Поканата е публикувана в Профила на купувача на 25.02.2019 г.)