Покана за участие в процедура пряко договаряне с предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

             

            Уважаеми участници, след извършения преглед за съответствие с изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на участниците комисията по чл. 103 от ЗОП констатира, че всички подадени оферти за участие в процедурата съответстват на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, заложени в документацията на Възложителя. Информираме ви, че договарянето ще се проведе в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, етаж 4, на 04 април 2019г. в 14:00 часа. За участие в договарянето е необходимо да бъде осигурен надлежно упълномощен  представител.

Поредността на провеждане на преговорите ще бъде определена от комисията непосредствено преди провеждането им- в 13:30 часа, чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници. Жребият ще бъде проведен по следния начин:

1.Комисията ще подготви седем еднакви празни непрозрачни плика, бели листчета с изписани наименованията на седемте участника в публичния жребий и една кутия.

2.На заседанието председателят на комисията ще покаже на присъстващите представители на участниците седемте празни, непрозрачни плика и седемте листа с изписаните наименования на участниците.

3.След извършване на тези действия, председателят на комисията по ЗОП ще постави във всеки един от празните пликове по едно листче с изписаните наименования на участниците в жребия, след което пликовете ще бъдат залепени и поставени в кутията, като на всеки от участниците ще бъде предоставена възможност, ако има желание, да ги разбърка.

4.Председателят на комисията ще изтегли един по един пликовете и така ще бъде определена поредността на провеждане на преговорите с участниците.

            Редът за провеждане на преговорите е следният:

Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. При процедурата се провеждат преговори за определяне клаузите на договора.

            При преговорите законният представител на участника следва да представи документ за самоличност, а когато то ще се проведе с упълномощен представител - и изрично писмено пълномощно (оригинал или заверено копие).

(Публикувано в Профила на купувача на 27.03.2019 г.)

 
 
(Публикувано в Профила на купувача на 11.03.2019 г.)
 
 
(Публикувано в Профила на купувача на 07.03.2019 г.)
 
 
ЕЕДОП - pdf
 
 
(Поканата е публикувана в Профила на купувача на 25.02.2019 г.)