Провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на „Проверка за прилагане на системата за разпределението на разходите от „Български пощи” ЕАД и одит на внесените документи, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършването на универсалната пощенска услуга през 2018 г.”

 
Резултати от проведени пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП:
 
 
(Публикувано в Профил на купувача на 29.03.2019 г.)
 
 
 
 
Приложения:
 
Покана за пазарни консултации с препращане към:
 
- Приложение № 1 към покана за пазарни консултации - проект на Техническа спецификация;
- Приложение № 2 към покана за пазарни консултации - Образец на индикативно предложение за определяне на прогнозната стойност и срок за изпълнение на обществената поръчка.
 
(Публикувано в Профил на купувача на 20.02.2019 г.)