Със свое Решение № 26 от 17.01.2019 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена

 

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 26 от 17.01.2019 г., прие „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена“.

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр. № 10 от 01.02.2019 г.

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на „Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22 юли 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена.

Становища постъпили по време на проведеното общественото обсъждане:

- „А1 България” ЕАД

- „Българска телекомуникационна компания“ АД;

- „Теленор България“ ЕАД;

- „Мобилни алтернативни комуникации” АД (МАК);

- „Вимобайл” АД;

- „Нетфинити” ЕАД;

- „Голд Телеком България” АД.