Документация за провеждане на процедура с предмет:„Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания, хотелски резервации в чужбина и медицински застраховки при пътувания в чужбина за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка

Договор с изх. № 03-08-14/13.05.2019 г. сключен между КРС и “БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД, с участници в обединението „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД и „ПОСОКА КОМ“ ООД, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания, хотелски резервации в чужбина и медицински застраховки при пътувания в чужбина за нуждите на КРС”.

 (Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 10.06.2019 г. )

С Решение на КРС № 142/04.04.2019г. е определен за изпълнител в процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания, хотелски резервации в чужбина и медицински застраховки при пътувания в чужбина за нуждите на КРС”- „БЪЛГАРИЯ ЕР И ПОСОКА“ ДЗЗД с  участници в обединението: „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД и „ПОСОКА КОМ“ ООД.
 (Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 08.04.2019 г. )
 
 
Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети в страната и чужбина за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания, хотелски резервации в чужбина и медицински застраховки при пътувания в чужбина за нуждите на КРС“ ще се извърши на 06.03.2019г., в 14:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.
 
(Публикувано в Профила на купувача на 28.02.2019 г.)
 
(Протоколът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 19.02.2019 г.)
 
 
 
 
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е до 12.02.2019 г.

Отварянето на офертите по реда на чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 13.02.2019 г. от 14:00 часа в сградата на КРС, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

( Публикувано в Профил на купувача на 08.01.2019 г.)