Търсене в сайта

С Решение № 497 от 23.11.2018 г. КРС откри процедура за обществена консултация по проект на Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители

 

С Решение № 497 от 23.11.2018 г.  Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществена консултация на проект на Позиция на КРС относно изпълнение на изискванията на чл. 3 и чл. 4 на Регламент (ЕС) 2015/2120 (Регламента) от страна на доставчиците, предоставящи достъп до интернет за крайни потребители.

Целта на позицията е КРС да изрази своето разбиране за приложението на изискванията в Регламента, които са оставени на преценката на регулатора. Това ще допринесе за по-голяма яснота, прозрачност и уеднаквяване на прилаганите договорни условия с крайните потребители, които доставчиците на достъп до интернет следва да изготвят в изпълнение разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 на Регламента. Позицията отчита в максимална степен Насоките, като внася разяснения на определени места. Регламентът, съответно позицията обхваща услугите, предоставяни на домашни и бизнес потребители.

В хода на обществените консултации открити с Решение № 620 от 14.12.2017 г. постъпиха становища, които обосноваха изменения в проекта на Позиция на КРС.

КРС счита, че е целесъобразно да бъдат проведени нови обществени консултации със заинтересованите лица с оглед постигане в най-голяма степен целите на Регламента. При предоставяне на становища следва да се има предвид Таблицата с постъпилите становища в рамките на процедурата, открита с Решение № 620 от 14.12.2017 г., публикувана в раздел „Обществено обсъждане и консултации”.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 12.12.2018г. на адрес: 1000 София, ул. "Гурко"  №6,           

              Комисия за регулиране на съобщенията, както и на e-mail адрес: info@crc.bg.