Търсене в сайта

Ррегистър на лицата, зaкупили тръжна документация за участие в търг с тайно наддаване за издаване на разрешение, за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM с национално покритие със срок 10 години обявен с решение № 2195 на крс от 23.10.2008 г. /дв.бр.94 /08г./