Търсене в сайта

Проект на инструкция за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

  С Решение № 422/11.10.2018 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на инструкция за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, съгласно Приложението към решението, и откри процедура за обществени консултации на проекта.
  Мотивите за изготвяне на Проекта са част от Решение № 422/11.10.2018 г.
                                                      _____________________________________________________________________________
                                                                        

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 14 ноември 2018 г. на адрес:
гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg