Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; Позиция 2: Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T”

(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 
(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 14.12.2018 г.)
 

Протокол от работата на комисията в процедура за избор на изпълнители за сключване на договори с предмет:„Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; Позиция 2: Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T”.

(Протоколът е публикуван на 16.11.2018 г.)

На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви информираме, че срокът за получаване на оферти по поръчка с предмет: „Калибриране на измервателна апаратура при следните обособени позиции: Позиция 1: Калибриране на приемници на мобилни станции за радиомониторинг; Позиция 2: Калибриране на приемници за измерване на наземно цифрово телевизионно разпръскване по системата DVB-T" е удължен.


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. "Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.


Крайният срок за подаване на оферти се удължава до 06.11.2018 г., 17:30 часа.

 

Публичното отваряне на офертите по поръчката ще се състои на 07.11.2018 г. от 10:00 часа, в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6.

(Информацията е публикувана на 31.10.2018 г.)

 

Обява

 

(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 18.10.2018 г.)


Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко № 6.


Крайният срок за подаване на оферти е 29.10.2018 г., 17:30 часа.


Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 30.10.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6."