Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

(Договорът е публикуван в Профила на купувача на 17.01.2019 г.)
 
С Решение на КРС № 514/04.12.2018г.- за избор на изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на КРС" е определен „ЕУРАТЕК АУТО" ООД.
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 04.12.2018 г.)
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 04.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 04.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 04.12.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на 04.12.2018 г.)

 

Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията" ще се извърши на 03.12.2018г., в 10:00 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" № 6. 

(Публикувано в Профил на купувача на 28.11.2018 г.)

„Протокол № 1 от дейността на комисията по обществена поръчка с предмет: Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията".

(Протоколът е публикуван в Профил на купувача на 21.11.2018 г.)

Документация за участие в открита процедура с предмет: „Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията”

Обявление

 

Решение за откриване на процедура с предмет: “Доставка на 6 (шест) броя автомобили за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията“.

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е 19.11.2018 г., 17:30 часа.

Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 20.11.2018 г. от 14:30 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6.

(Публикувано в Профила на купувача на 12.10.2018 г.)