Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свои решения №№ 2194/23.10.2008 г.и 2195/23.10.2008 г. обяви търгове с тайно наддаване за издаване на две разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM с национално покритие със срок 10 години

 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свои решения №№ 2194/23.10.2008 г.  и  2195/23.10.2008 г. обяви търгове с тайно наддаване за издаване на две разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM с национално покритие със срок 10 години. С едното разрешение ще бъде предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър - 2х10 MHz от обхват 1800 MHz, при начална тръжна цена от 38 000 000 (тридесет и осем милиона) лева и депозит за участие в търга от 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди лева), а с другото разрешение ще бъдат предоставени 2х15 MHz от обхват 1800 MHz, при начална тръжна цена от 57 000 000 (петдесет и седем милиона) лева и депозит за участие в търга в размер на 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева.

 

 

Цената на всеки от комплектите Тръжни книжа е 4 хиляди лева и същите могат да се закупуват в срок до 14 ноември 2008 г. включително. Заявления за участие в търговете ще могат да се подават в срок до 17.00 ч. на 27 ноември 2008 г.

 

 

Търговете ще се проведат в гр. София, в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. Гурко № 6. Търгът за предоставяне на ограничен ресурс - радиочестотен спектър - 2 х 15 MHz ще започне в 10.00 часа на 10 декември 2008 г., а търгът за предоставяне на ограничен ресурс - радиочестотен спектър - 2 х 10 MHz ще започне в 10.00 часа на 17 декември 2008 г.