Документация за провеждане на процедура с предмет: „Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър”

(Договорът е публикуван на 13.12.2018г.)
 
С Решение на КРС № 461/08.11.2018г. за изпълнител в процедура с предмет: „Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър” е определен “ИНСТРУМЕНТУМ” ЕООД.
 
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 12.11.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 12.11.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 12.11.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 12.11.2018 г.)
(Документът е публикуван в Профила на купувача на КРС на 12.11.2018 г.)
 
Отварянето на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: „Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър” ще се извърши на 26.10.2018 г. в 9:30 часа, в сградата на КРС, гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, ет. 4”.
(Публикувано в Профила на купувача на 23.10.2018 г.)
 
Удължава се срокът за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на радиочестотния спектър.
 
Крайният срок за подаване на оферти е 16.10.2018г., 17:30 часа.
 
Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 17.10.2018 г., 10:30 часа в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, ет. 4. 
 
(Публикувано в Профила на купувача на 09.10.2018 г.)
 
 
 
(Публикувано в профил на купувача на 11.09.2018 г.)