Измерване на времето за пренасяне „от край до край“ на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, КРС прекратява обществена поръчка публично състезание с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г.”,  поради това, че не са постъпили оферти за участие в процедурата. 

Решение № 427/19.10.2018г. на КРС

Обявление

(Публикувано в Профил на купувача на 22.10.2018 г.)

 

С Решение № 412/03.10.2018 г. на КРС се удължава срока за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край" на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г.

Крайният срок за подаване на оферти е 16.10.2018г. до 17 и 30 ч.

Отварянето на офертите ще се извърши на 17.10.2018 г. от 14 ч.

(Публикувано в Профил на купувача на 04.10.2018 г.)

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка публично състезание с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край“ на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г.“

ЕЕДОП

(Поканата е публикувана на 03.09.2018 г.)