Търсене в сайта

Документация за участие в процедура с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София”

Договор с изх. № 03-08-74/ 09.10.2018г. сключен между КРС и "ФРЕШ ХАУС КЪМПАНИ" ЕООД, с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията в гр. София.
(Договорът е публикуван в Профил на купувача на 12.10.2018 г.)
 
Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисия за регулиране на съобщенията в гр. София.
(Протоколът е публикуван в Профила на купувача на 10.09.2018 г.)
 
Обява
(Обявата е публикувана в Профилa на купувача на 24.07.2018 г.)
 
Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.
 
Крайният срок за подаване на оферти е 23.08.2018 г.
 
Отварянето на офертите по реда на чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ще бъде на 24.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на КРС, гр. София, ул. „Гурко” № 6.