Покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: “Предоставяне на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN” за нуждите на КРС