Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Разширяване на функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1

 
(Публикувано в Профила на купувача на 09.10.2018 г.)
 
 
 
 
 
Становище на АОП за законосъобразност на процедурата по чл. 233 от ЗОП
 
(Публикувано в профила на купувача на 03.09.2018 г.)
 

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление за сключване на договор с предмет: „Разширяване на функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1".

 

ЕЕДОП

(Поканата е публикувана в профила на купувача на 28.06.2018 г.)